Հրատարակություններ

Հրատարակություններ

ՓՆՏՐԵԼ

Ըստ կատեգորիայի

Ըստ վերնագրի, ծանոթագրության

Հավաստագրման ուղեցույց

«Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպության

Սոցիալական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների գործունեության հավաստագրումն իրականացնում է սոցիալական աջակցության բնագավառում կառավարության լիազորած մարմինը (այսուհետ՝ լիազոր մարմին)՝ ՀՀ...

A year in pictures and numbers: People in Need Annual Report 2022

The spring of 2022 marked that precisely 30 years had passed since the fi rst activist, volunteer, and romantic steps of our eff orts were taken to help people in need. It was the expression of an...

The study on viability of MSMEs supported by PIN Armenia in 2012-2022

People in Need

From the period of 2012 to 2022, significant political, social, and economic changes occurred in Armenia, starting with the transformative 'Velvet Revolution' in 2018, followed by the...

«Մայրենի 1» եւ «Մաթեմատիկա 1» աշխատանքային գիրք-տետրերի մեթոդական ուղեցույց

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Ուսումնական նյութերի հարմարացումներ․ Ակնհայտ է, որ ուսուցիչները (որքան էլ հմուտ են ու փորձառու) դժվարություններ են ունենում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (այսուհետ՝ ԿԱՊԿ) ունեցող...

Կրծքով կերակրելու իրավունքը և ընտանիքամետ մոտեցումները աշխատավայրում

«Կետ 33» ՀԿ

Հետազոտություն․ «Երբ մայրիկը կրծքով է կերակրում, բոլորն են շահում: Կրծքով սնուցումը նվազեցնում է հանրային առողջապահական ծախսերը, ընտանքիներին ավելի առողջ է դարձնում և հիմք է առավել աշխատունակ...

Խաղաղաշինական կրթություն

«Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում» ՀԿ

«­Հա­սա­րա­կա­գի­տութ­յուն» ա­ռար­կա­յի ու­սուց­չի ու­սում­նաօ­ժան­դակ ձեռ­նարկ․ Խա­ղա­ղութ­յուն...

Ինչպե՞ս հասնել վարքագծային փոփոխությունների երիտասարդների շրջանում

«ՄԻՏՔ» ՀԿ

Մոդելային ուղեցույց․ Մոդելային ուղեցույցը նախատեսված է երիտասարդների, երիտասարդական նախաձեռնությունների, կազմակերպությունների և պարզապես ՝ այն անհատների համար, ովքեր ցանկանում են բարձրաձայնել...

Մաթեմատիկա 1

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Մաթեմատիկայի աշխատանքային գիրք-տետրը կազմված է հանրակրթական դպրոցի 1-ին դասարանի «Մաթեմատիկա» առարկայական չափորոշչին և ծրագրին համապատասխան՝ հարմարեցված կրթության առանձնահատուկ...

Մայրենի 1

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Սույն աշխատանքային գիրք-տետրը հասցեագրված է առաջին դասարանում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներին, նրանց ուսուցիչներին, ծնողներին և նպատակաուղղված է գրաճանաչության...

Civil Society Actors as Drivers of Change in South Caucasus and Moldova

People in Need

People in Need is a non-governmental organization that emphasizes the mechanisms of civil society and inclusive governance to create an opportunity for civil society actors to develop skills and...
Բեռնել