Խաղաղաշինական կրթություն

«Սահմանաբնակ երիտասարդների ներուժի բացահայտում» ՀԿ

«­Հա­սա­րա­կա­գի­տութ­յուն» ա­ռար­կա­յի ու­սուց­չի ու­սում­նաօ­ժան­դակ ձեռ­նարկ․

Խա­ղա­ղութ­յուն կա­ռու­ցե­լը բարդ և­եր­կա­րատև նա­խա­ձեռ­նութ­յուն է: Գո­յութ­յուն ու­նեն խա­ղա­ղութ­յան կա­ռուց­ման տար­բեր պատ­կե­րացում­ներ ու կան­խա­վար­կած­ներ, ո­րոնք խա­ղա­ղա­շի­նութ­յու­նը՝ որ­պես եր­ևույթ և գա­ղա­փա­րա­խո­սութ­յուն սահ­մա­նում են տար­բեր կերպ։ Խա­ղա­ղութ­յան կա­ռուց­ման ան­բա­ժան մասն է կազ­մում խա­ղա­ղության կամ խա­ղա­ղա­շի­նութ­յան վե­րա­բեր­յալ կրթութ­յու­նը։ Խա­ղա­ղության կրթութ­յան ա­ռա­քե­լութ­յունն է նպաս­տել հա­րատև և կա­յուն խաղա­ղութ­յան հաս­տատ­մա­նը։ Խա­ղա­ղա­շի­նա­կան կրթութ­յան նպա­տակն է սո­վո­րեց­նել, թե ինչ­պես լու­ծել կոնֆ­լիկտն (հա­կա­մար­տութ­յուն) ա­ռանց բռնութ­յան, հար­գել կյան­քի և­ի­րա­վունք­նե­րի բո­լոր ձևե­րը և ներգ­րավ­վել խա­ղա­ղութ­յան կա­ռուց­ման մեջ քա­ղա­քա­ցիա­կան գոր­ծու­նեութ­յամբ: Այն նաև օգնում է սո­վո­րող­նե­րին գնա­հա­տել միջմ­շա­կու­թա­յին բազ­մա­զա­նությու­նը, յու­րաց­նել խա­ղաղ մաս­նակ­ցութ­յան հմտութ­յուն­ներ և պատ­կերաց­նել ա­պա­գան ա­ռանց պա­տե­րազ­մի: Սույն ձեռ­նար­կի նպա­տակն է ա­ջակ­ցել «­Հա­սա­րա­կա­գի­տութ­յուն» ա­ռար­կա­յի ու­սու­ցիչ­նե­րին՝ տրա­մադ­րե­լով խա­ղա­ղա­շի­նա­կան կրթութ­յան վե­րա­բեր­յալ տե­սա­կան և գործ­նա­կան ու­սում­նաօ­ժան­դակ նյութ։ Ձեռ­նար­կը ե­րաշ­խա­վոր­ված է ՀՀ Կր­թութ­յան, գի­տութ­յան, մշա­կույթի և ս­պոր­տի նա­խա­րա­րութ­յան կող­մից։

Ներբեռնել