«Մայրենի 1» եւ «Մաթեմատիկա 1» աշխատանքային գիրք-տետրերի մեթոդական ուղեցույց

Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն

Ուսումնական նյութերի հարմարացումներ․ Ակնհայտ է, որ ուսուցիչները (որքան էլ հմուտ են ու փորձառու) դժվարություններ են ունենում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք (այսուհետ՝ ԿԱՊԿ) ունեցող երեխաների հետ աշխատելիս: Ճիշտ է, նրանք փորձում են որոշ մեթոդական հնարներ ու միջոցներ կիրառել. դյուրացնել, պարզեցնել, երբեմն, պարզապես, պակասեցնել այս երեխաներին տրվող դասագրքում առկա առաջադրանքները, սակայն միշտ չէ, որ այդ աշխատանքը բերում է ցանկալի արդյունքի: Պատճառները շատ են ու բազմազան: Կարծում ենք՝ առանձնահատուկ մեթոդական հնարների կիրառման անհրաժեշտություն կա կրթության առանձնահատուկ պայմանների տարբեր կարիքներ ունեցող երեխաների դեպքում, սակայն, խնդիրն առավել է ընդգծվում մտավոր զարգացման դժվարություններ ունեցող երեխաների ուսուցման ընթացքում: Հատկապես խիստ կարևոր են ուսումնառության առաջին օրերը, երբ դրվում են այն հիմքերը, որոնք որոշիչ դեր պիտի կատարեն երեխայի ողջ դպրոցական ուսուցման և, ընդհանրապես՝ կյանքի համար: Հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարանի մայրենիի և մաթեմատիկայի աշխատանքային գիրք-տետրերի մշակման գործընթացում հաշվի են առնվել սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման ժամանակակից մոտեցումները, որոնց հիմքում ընկած է ուսուցման շտկող-զարգացնող ուղղվածության սկզբունքը: Ուսուցչի սույն մեթոդական ուղեցույցում ներկայացված թեմաները և ընդգրկված առաջադրանքների մեթոդական մշակումները խարսխվում են նշված սկզբունքի վրա:

Download